Title Last Updated By Updated
Page: Tabun Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun - excavation 1929-1934 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun - excavation 1967-1972 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun - general stratigraphy Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun - human remain assemblage Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun - layer B Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun - layer C Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun - unassigned Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun B - ESR - dates 1 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun B - ESR - dates 2 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun B - human remain assemblage 7453 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun B - human remain assemblage 7456 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun B - possible living floor Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun C - ESR (bovid teeth) Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun C - ESR (EU Tabun 1) Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun C - ESR (LU Tabun 1) Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun C - individuum Tabun 1 Friederike Jesse Mar 28, 2017
Page: Tabun C - mandible (Tabun 2) Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun C - TL Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun C - TL femur (Tabun 1) Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tabun C - TL mandible (Tabun 1) Friederike Jesse Mar 29, 2017
Page: Tanzania Andreas Pastoors Feb 16, 2016
Page: Tanzania - Anatomically modern human Vera Damen Mar 31, 2011
Page: Tanzania - Australopithecus Vera Damen Mar 31, 2011
Page: Tanzania - Homo erectus or ergaster Vera Damen Mar 31, 2011
Page: Taubach Friederike Jesse Mar 07, 2017
Page: Taubach - molar dm1 (Taubach 2) Friederike Jesse Mar 07, 2017
Page: Taubach - molar M1 (Taubach 1) Friederike Jesse Mar 07, 2017
Page: Teshik Tash Friederike Jesse Mar 24, 2017
Page: Teshik Tash - excavation 1938-1939 Friederike Jesse Mar 24, 2017